Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Opdrachtnemer”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nightingale Escortservice Eindhoven, tevens handelende onder de naam Nightingale Exclusive, in het bezit van een exploitatievergunning genummerd H16/27918, een escortservice bureau, gevestigd te Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 67306241; 

“Opdrachtgever”: de natuurlijk persoon ten behoeve van wie diensten worden verricht door opdrachtnemer. Door gebruik te maken van de diensten van opdrachtnemer verklaart en garandeert opdrachtgever ten minste achttien jaar oud te zijn;

“Website”: de website van opdrachtnemer te raadplegen via www.nightingaleexclusive.com

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door de website van opdrachtnemer te benaderen, verklaart opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Bij de bevestiging van de boeking door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden deze algemene voorwaarden daarenboven nadrukkelijk ter hand gesteld c.q. verstrekt. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn deze ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In het geval van afwijking op één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zal tussen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging gelden, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door opdrachtgever, indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar gemaakt tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 3. Totstandkoming/afwijzing overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand middels bevestiging van de datum, het tijdstip, de locatie, specificaties en kosten van de boeking door opdrachtnemer per e-mail aan opdrachtgever. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om, zonder opgave van reden, een boeking niet in behandeling te nemen of op voorhand af te wijzen. De minimale duur van een boeking bedraagt twee uur.

Artikel 4. Wijziging en beëindiging boeking door opdrachtnemer

Opdrachtnemer is gerechtigd om te allen tijde een geplaatste boeking te wijzigen of te beëindigen, indien: - de veiligheid van het model niet is gewaarborgd; - opdrachtgever zich niet aan de overeengekomen voorwaarden houdt, althans gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever zich niet aan de overeengekomen voorwaarden zal houden; - het model niet op de verzochte plaats en/of op het verzochte tijdstip aanwezig kan zijn; - van opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verwacht aan de boeking te voldoen. Ingeval van wijziging of beëindiging van de boeking door opdrachtnemer zal opdrachtnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is contact opnemen met opdrachtgever, teneinde opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. Ingeval van wijziging van de boeking door opdrachtnemer is het opdrachtgever toegestaan om de boeking te beëindigen zonder verdere kosten verschuldigd te zijn. Noch opdrachtnemer, noch de modellen voor wie opdrachtnemer bemiddelt, is aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van wijziging of beëindiging van de boeking door opdrachtnemer.

Artikel 5. Wijziging en beëindiging Benelux boeking door opdrachtgever

Ingeval opdrachtgever een boeking binnen de Benelux wenst te wijzigen of annuleren, dient opdrachtgever zulks ten minste 12 uur voor aanvang van de boeking per e-mail [info@nightingaleexclusive.com] aan opdrachtnemer door te geven. Tot 12 uur voor aanvang van de boeking is opdrachtgever bovendien vrij om de boeking kosteloos te annuleren. Ingeval opdrachtgever tijd of locatie wenst te wijzigen, zal opdrachtnemer zich, voor zover redelijkerwijs mogelijk is, inspannen te voldoen aan dit verzoek dan wel zal opdrachtnemer een geschikt alternatief aanbieden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij een verzochte wijziging van tijd of locatie de boeking te annuleren. Ingeval opdrachtgever de boeking wenst te annuleren binnen twaalf tot vier uur voor aanvang van de boeking geldt dat zulks de eerste keer kosteloos geschiedt, mits sprake is van een gegronde reden dewelke onderbouwd wordt middels verificatoire bescheiden. Bij (iedere volgende) annulering door opdrachtgever binnen twaalf tot vier uur voor aanvang van de boeking is opdrachtgever een bedrag van € 325,00 aan opdrachtnemer verschuldigd, te voldoen binnen vijf werkdagen dagen na opgave door opdrachtnemer. Ingeval opdrachtgever de boeking wenst te annuleren binnen vier uur voor aanvang van de boeking waarbij er geen sprake is van overmacht of een andere dringende aantoonbare reden voor annulering, dan wel opdrachtgever niet opdaagt, is opdrachtgever het minimale bedrag voor een boeking aan opdrachtnemer verschuldigd, te voldoen binnen vijf werkdagen dagen na opgave door opdrachtnemer. Ingeval opdrachtgever de boeking wenst te annuleren bij aanvang van de boeking, bijvoorbeeld omdat het model niet is wat opdrachtgever verwacht, dient opdrachtgever binnen tien minuten vanaf de aanvang van de boeking contact op te nemen met opdrachtnemer, opdat naar een passende oplossing kan worden gezocht. Reclamatie na het verstrijken van de termijn voornoemd, wordt niet gehonoreerd. Het in dit artikellid bepaalde geeft nimmer recht op korting of restitutie. Verlate aankomst van het model op de overeengekomen locatie geeft evenmin recht op korting of restitutie. Na 30 minuten of langer vertraging heeft opdrachtgever het recht om de boeking kosteloos te annuleren.

Artikel 6. Internationale boeking

Ten aanzien van boekingen die buiten de Benelux plaatsvinden, geldt een minimale duur, exclusief reistijd, van: - 12 uur, indien de boeking binnen Europa plaatsvindt; - 16 uur, indien de boeking buiten Europa plaatsvindt. Opdrachtnemer beoordeelt alvorens een boeking doorgang te laten vinden de reisbestemming, onder meer op basis van een positief reisadvies, veiligheid en ervaringen uit het verleden. Op grond van deze beoordeling kan een boeking worden geweigerd. Bij een positieve beoordeling dient opdrachtgever bij boeking het volledige bedrag op voorhand te betalen aan opdrachtnemer, te vermeerderen met de totale reiskosten, dewelke dienen te worden voldaan binnen twaalf uur na opgave van deze kosten door opdrachtnemer. Voorinvesteringen door opdrachtnemer te doen in het kader van een internationale boeking – te denken aan vliegtickets en andere mogelijke voorinvesteringen – dienen altijd vooraf door opdrachtgever te worden voldaan voordat opdrachtnemer de noodzakelijke reservering voor modellen zal maken in het kader van de internationale boeking. De reismethode van de modellen wordt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in onderling overleg bepaald, waarbij als uitgangspunten geldt dat voor bestemmingen met een reistijd per auto langer dan vier uur, een sneltrein of vlucht wordt vereist. Voor bestemmingen die een vlucht vereisen, geldt als uitgangspunt dat vluchten tot 6 uur reistijd, onze escort economy class reizen. Voor vluchten langer dan 6 uur, reizen onze escorts economy plus en voor vluchten langer dan 9 uur reizen onze escorts business class. Ingeval opdrachtgever de internationale boeking annuleert, zal opdrachtnemer haar uiterste best doen de kosten tot een minimum te beperken, dan wel kwijt te schelden. Eventuele door opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van een internationale boeking (zoals bijvoorbeeld de kosten van een vliegticket) die niet onomkeerbaar zullen aan opdrachtgever doorberekend worden. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door opdrachtgever verrichte aanbetaling te verrekenen met deze kosten. Ingeval opdrachtgever de internationale boeking annuleert minder dan 24 uur voor aanvang van de boeking, dan wel opdrachtgever niet opdaagt, is opdrachtgever het minimale bedrag voor een boeking aan opdrachtnemer verschuldigd (vermeerderd met eventuele door opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van de internationale boeking), te voldoen binnen vijf werkdagen na opgave door opdrachtnemer. Ingeval opdrachtgever de boeking wenst te annuleren bij aanvang van de boeking, bijvoorbeeld omdat het model niet is wat opdrachtgever verwacht, dient opdrachtgever binnen tien minuten vanaf de aanvang van de boeking contact op te nemen met opdrachtnemer, opdat naar een passende oplossing kan worden gezocht. Reclamatie na het verstrijken van de termijn voornoemd, wordt niet gehonoreerd. Het in dit artikellid bepaalde geeft nimmer recht op korting of restitutie. Verlate aankomst van het model op de overeengekomen locatie geeft evenmin recht op korting of restitutie. Mogelijke vertraging is inherent aan internationaal reisverkeer.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst

Tijdens de boeking dient het model te allen tijden telefonisch bereikbaar te zijn; minimaal drie maaltijden per dag te nuttigen op kosten van opdrachtgever; minimaal één maal per dag telefonisch contact op te nemen met opdrachtnemer, waarvoor gelegenheid en privacy wordt geboden door opdrachtgever bij boekingen die langer dan 24 uur duren minimaal twee uur tijd voor zichzelf te krijgen en minimaal zes uur de tijd om te slapen; Tijdens de boeking dient opdrachtgever: discreet te zijn en een hoge mate van persoonlijke hygiëne te bezitten; de modellen met respect te behandelen en hen niet dwingen om handelingen te verrichten tegen hun wil, in strijd met deze voorwaarden of in strijd met de wet; een condoom te gebruiken wanneer seksuele handelingen worden verricht; geen drugs aan te bieden, noch zal opdrachtgever proberen om het model verbaal of fysiek te overtuigen drugs te gebruiken of aan te nemen; medewerking te verlenen om het model mogelijk te maken contact te (laten) hebben met opdrachtnemer; De modellen kunnen opdrachtgever bezoeken in vier of meer sterren hotels, een suite wordt geprefereerd. In overleg kunnen de modellen opdrachtgever ook in de privéwoning bezoeken. Nimmer vinden afspraken plaats op onhygiënische en onveilige locaties, auto’s, rendez-vous hotels, studentenkamers, seksclubs en –bioscopen. Tijdens de boeking zijn wijzigingen enkel mogelijk na toestemming van het model; er bestaat geen verplichting voor het model om deze wijzigingen te accepteren. Schending van een der bepalingen van dit artikel levert voor opdrachtnemer een dringende reden op om de boeking per direct te annuleren of beëindigen, zonder dat restitutie of korting zal plaatsvinden.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en communicatie

Alle informatie die door opdrachtgever aan opdrachtnemer wordt verstrekt, in het bijzonder persoonlijke gegevens en het bestaan van een boeking, zal discreet worden behandeld. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het regelen van de boeking. Deze informatie zal niet worden verstrekt aan derden, tenzij de wet daartoe verplicht. Opdrachtgever zal met de informatie die door opdrachtnemer of het model wordt verstrekt discreet omgaan en zal zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer deze informatie niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan de ervaring van de boeking. Bij verstrekking van onjuiste gegevens, valse gegevens en andere motivaties dan het genieten van de boeking, heeft opdrachtnemer het recht deze gegevens te vermelden op de zwarte lijsten, branchewebsites of andere media teneinde het plaatsen van valse of zeer onprettige boekingen in de toekomst te voorkomen. Tevens is opdrachtnemer gerechtigd deze gegevens te delen met politie en justitie ter opsporing en vervolging indien opdrachtnemer dit noodzakelijk acht. Opdrachtnemer en de door haar gecontracteerde modellen zullen te allen tijden discreet en vertrouwelijk omgaan met de door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze zullen uitsluitend gebruikt worden ter verificatie van boekingen, aanvragen van Member Accounts, aanbetalingen en annuleringstarieven. Indien – ondanks alle genomen maatregelen - details van een boeking dan wel persoonlijke gegevens van opdrachtgever bekend worden bij derden, kan opdrachtnemer noch model, aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade als gevolg hiervan. Alle contacten tussen opdrachtgever en het model verlopen via opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan om het model rechtstreeks te contacteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 9. Tarieven en betalingsvoorwaarden

De tarieven voor de diensten van de modellen van opdrachtnemer zijn te vinden op de website. Deze tarieven zijn niet onderhandelbaar en zijn inclusief belastingen. Alle diensten dienen vooraf betaald te worden. Opdrachtnemer biedt opdrachtgever diverse betalingsmogelijkheden aan: Contante betaling: contante betaling is mogelijk in Euro’s, USD of GBP. Onze modellen hebben geen wisselgeld bij zich. Ingeval van USD of GBP wordt door opdrachtgever de voor die dag geldende wisselkoers gehanteerd plus bijkomende bank- en wisselkosten. Opdrachtgever dient bij betaling in buitenlandse valuta opdrachtnemer altijd vooraf hierover te informeren. Creditcards: betaling middels creditcard is mogelijk met Visa en Mastercard tegen een toeslag van 10%. Het model zal bij aankomst uw kaartdetails en identificatie verifiëren. Transacties kunnen worden gedaan via onze Moto account of via onze mobiele pinautomaat. Onze mobiele pinautomaat is voorhanden voor boekingen in Eindhoven en Amsterdam. Voor transacties via onze mobiele pinautomaat buiten Amsterdam en Eindhoven, worden reiskosten in rekening gebracht en u dient dit minimaal 6 uur van tevoren door te geven. Pinpassen: betaling middels pinpas is mogelijk via onze mobiele pinautomaat welke beschikbaar is voor boekingen binnen Eindhoven en Amsterdam. Onze mobiele pinautomaat is voorhanden voor boekingen in Eindhoven en Amsterdam. Voor transacties via onze mobiele pinautomaat buiten Eindhoven en Amsterdam, worden reiskosten in rekening gebracht en u dient dit minimaal 6 uur van tevoren door te geven. Banktransactie: aan betaling via banktransactie wordt de voorkeur gegeven. Betalingen kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL46RABO0315199369 en betalingen dienen altijd op voorhand te worden gedaan. Bij de keuze voor betaling per bank dient het volledige of het overeengekomen bedrag voor het plaatsvinden van de boeking op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven. In het kader van banktransacties gelden de volgende termijnen: Nederlandse bankrekeningen: het bedrag dient minimaal 2 werkdagen vooraf overgemaakt te worden. Buitenlandse bankrekeningen: het bedrag dient minimaal 5 werkdagen vooraf overgemaakt te worden. Voor boekingen binnen de Benelux geldt voorts dat het restant uiterlijk vóór, althans binnen tien minuten na aanvang van, de boeking voldaan dient te zijn. Voor boekingen buiten de Benelux geldt dat het restant (waaronder ook de gemaakte onkosten zoals bedoeld in artikel 6 lid 4) uiterlijk voor 24 uur voor aanvang van de boeking voldaan dient te zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid/vrijwaring/overmacht

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer alsmede het (de) geboekte model(len) voor alle vorderingen van derden die schade lijden als gevolg van de boeking. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van het (niet-)leveren van de overeengekomen diensten c.q. boeking, indien het schadeveroorzakende feit niet aan haar schuld te wijten is. Indien en voor zover deze bepaling onredelijk bezwarend zou worden bevonden, dan wel indien opdrachtnemer anderszins in rechte aansprakelijk wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot het bedrag van de boeking.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders is aangegeven is al het materiaal op de website, waaronder foto’s, logo’s, tekst en video beschermd in binnen- en buitenland door intellectuele eigendomsrechten of gebruikt met toestemming van de rechtmatige eigenaars. Reproductie, distributie of herpublicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is strikt verboden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

Gebruik van de website, boeking en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank Oost Brabant, locatie Eindhoven, behoudens appèl en cassatie.